OCR Output

Uppläses 1 Sorsele sockens kyrka.

N:o 24. Sedan N. Otto Samuelson härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson att
vetkställa laga klyfning å alla ägorna till hemmanet ”/es mantal
N:o 1 Tväråträsk i Sorsele socken, hvaraf sökanden vore ägare
till !/s2 mantal, varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit
i Norsele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Sorsele distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande 1 sagde sockens kyrka.

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.

N:o 25. Frans Ferdinand Karlsson har härstädes anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson
att verkställa laga klyfning af alla ägorna till hemmanet ?/«. man¬
tal N:o 1 BStorbacken i Sorsele socken; Och varder, jämlikt 13
$i Kungl. Majts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Sorsele sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
den i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
Sorsele distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande 1 sagde sockens kyrka.

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.

N:o 26. Enär N. Otto Samuelson härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson att
verkställa laga klyfning å alla ägorna till hemmanet ”/e« mantal N:o 1
Tväråträsk i Sorsele sockep, hvaraf sökanden vore ägare till !/e«
mantal, varder, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skif¬
tesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrättningen