OCR Output

Konungens Befallninoshalvandes 1 Västerbottens län
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 22—29.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 22. Jonas Erikssson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren G. A. Snellman att verk¬
verkställa laga klyfning å hemmanet ”/e« mantal N:o 4 Granön i Deger¬
fors socken; Och varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid ätventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit
i Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsk sockens kyrka.

N:o 23. Alldenstund Oskar Nilsson härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren E. J. Hedman att verk¬
ställa laga klyfning å alla ägorna till hemmanet '/s mantal N:o 7
Bursiljum eller Svarttjärn i Burträsk socken, varder, jämlikt 13
$1 Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Burträsk sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Bur¬
träsk distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upplä¬
sande i sagde sockens kyrka.