OCR Output

2

N:o 21. På begäran intages följande
»Kungoörelse.

Vid hemmansklyfning å ett skogsskifte till hemmanen ”/e«
mantal Vebomark N:o 10 och !/«a mantal Vebomark N:o 18 i
Löfångers socken, hvilken klyfning denna dag blifvit af Nysätra
tingslags Ägodelningsrätt fastställd, har genom förening angående
ståndskogslikviden blifvit bestämdt, att B. J. Löfbom för den !/es
mantal. Vebomark N:o 18 tillagda lotten Litt. B skall äga att å
lotten Litt. A, tillagd J. Broman och Emil Broman för 7/6. man¬
tal Vebomark N:o 19, afverka skog till ett värde af 75 kronor
957 öre enligt prislista, med skyldighet för Löfbom att hafva
verkställt likvidafverkningen inom tre år från den 11 Oktober 1905.

Tingsstället vid Nysätra kyrka den 16 Januari 1906.
Herman Rogberg,

Ägodelningsrättens Ordförande.»

Umeå, i Landskansliet, den 12 Februari 1906.

Henning Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.