OCR Output

Konungens Befallnimgshalvandes Västerbottens län
Kungörelser

år 1906.
Ser. B. Landskansliet. N:ris 19—2I.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 19. E. Sundberg och C. J. Åström hafva härstädes
anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mört¬
sell att verkställa laga delning af det för roten N:o 23 Åman I
Åbyn, Byske socken, serna soldattorpet; Och varder, jämlikt
13 Si Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Byske sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
dene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen
i Byske distrikt att hit Fas made bevis om denna kungörelses np
läsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsk sockens kyrka.

N:o 20. Alldenstund Johannes Larsson härstädes anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren E. J. Hedman att
verkställa laga klyfning å alla ägorna till hemmanet !?55/;1386 mantal
N:o Il Tjusvattnet i Burtrask socken, warder, jämlikt 1379
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866,
öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Burträsk socken kyrka uppläst, hitin¬
komma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Bur¬
träsk distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upplä¬
sande i sagde sockens kyrka.