OCR Output

3

Uthusbyggnad, ny, af resvirke och timmer, indelad i tvätt¬

stuga och fyra vedbodar.
Lägenheten, som är taxerad till 6,000 kronor, åsattes ett

försäljningsvärde till samma belopp.
De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,

eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der¬
vid sin rätt bevaka.
Umeå fögderis kronofogdekontor den 20 Januari 1906.

Ö £
Bertil Helleberg."'

Umeå, i Landskansliet, den 24 Januari 1906.

Henning Biörklund.
John Falk.

Umeå 1906. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.