OCR Output

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

N:o 10. Enär Holmsunds Aktiebolag härstädes anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. Fr. Johanson
att verkställa laga skifte å Gaskelougts by 1 Stensele socken,
varder, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust; inom
tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit uti Stensele sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Krono¬
länsmannen i Stensele distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande uti nämnda sockens kyrka.

N:o 11. I enlighet med härstädes gjord anmälan kungö¬
res, att Borgmästaren Carl Öquist i Skellefteå blifvit vald till
syssloman för Kåge älfs flottningsförening för innevarande år.

N:o 12. Till syssloman under innevarande år för Skel¬
lefteå älfs flottningsförening har utsetts Borgmästaren Carl Öquist
i Skellefteå.

Uppläses uti kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 13. På begäran intages följande
»Kungörelse.

Å exekutiv auktion, som förrättas måndagen den 12 nästkom¬
mande Mars klockan 12 på dagen uti Umeå härads tingshus, för¬
säljes C. J. Liljestrands konkursmassa tillhöriga, från ”/s2 man¬
tal N:o 7 Nyby i Vännäs socken afsöndrade lägenhet Nytorp N:o I.

Å lägenheten finnas följande åbyggnader:

Boningshus i i två våningar, indelade i fyra bostadslägenheter,
fullständigt inredda och i godt skick.