OCR Output

Konungens Befallningshafvandes 1 Västerhottens lan
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 6—13.

N:o 6. Enligt härstädes gjord anmälan har Inspektoren
Harald Markström å Brännfors utsetts till syssloman för Åby
älfs flottningsförening för Västerbottens län under år 1906.

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

N:o 7. Per Näslund har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren V. Th. Stein att utstaka och
rörlägga gränserna för en af sökanden genom köpeafhandling den
2 Maj 1890 från hemmanet 2 !/1+ seland N:o 1 Håknäs, Nordma¬
lings socken, förvärfvad lägenhet, »Strandskiftet> kallad; Och
varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 november 1866, öfriga vederbörande, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom tolf dagar, sedan denna kungörelse blifvit uti Nordmalings
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden uti valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i Nordmalings distrikt att hit insända bevis
om denna kungörelses uppläsande i nämnda sockens kyrka. :

N:o 8. Till syssloman för Västerbottens län för Jäfreåns
flottningsförening har, enligt hit ankommen anmälan, för år 1906
utsetts Inspektoren Harald Markström å Brännfors.

N:o 9. Till kännedom kungöres, att Bureå älfs flottnings¬
förening valt Borgmästaren Carl Öquist i Skellefteå till för¬
eningens syssloman för innevarande år.