OCR Output

Konungens Befallnmsshafvandes 1 Västerhottens län
Kungörelser

år 1906.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 1—5.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 1. Sedan Distriktsingeniören, Löjtnanten Erik Wed¬
berg på grund af vederbörligt förordnande med biträde af gode
män förrättat syn och verkställt undersökning å Säfvar älfs sjätte
distrikt i Säfvars socken för beredande af allmän flottled i sagde
vattendrag samt sådant sammanträde, hvarom omförmäles i 5 8
i Kungl. Flottningsstadgan den 30 December 1880, inför Konun¬
gens Befallningshafvande ägt rum; så och efter det med anled¬
ning af därvid framställda anmärkningar Löjtnanten Wedberg
afgilvit förnyadt yttrande i ärendet tillika med ett delvis nytt
förslag till flottningens ordnande uti ifrågavarande vattendrag,
har Konungens Befallningshafvande utsatt sammanträde i ären¬
det att hållas å länsstyrelsens sessionsrum härstädes lördagen den
3 nästkommande Mars klockan tolf på dagen, då vederbörande
strand-, bro-, fiske- och vattenverksägare samt andra, hvilkas rätt
kan vara af frågan beroende, äga att hos Konungens Befallnings¬
hafvande sig infinna för att i ärendet höras, om de akta nödigt;
och äro handlingarna i ärendet att tillgå å landskansliet för den,
som önskar däraf taga del.

Det åligger Länsmannen i Säfvars distrikt att befordra denna
kungörelse till uppläsning i Säfvars sockens kyrka samt däröfver
1 god tid hit insända bevis.

Uppläses i kyrkorna inom BSorsele, Malå, Jörns, Norsjö
och Skellefteå socknar.

N:o 2. Skellefteå älfs flottningsförening har för faststäl¬
lelse ingifvit förslag till nytt reglemente för föreningen, afsedt