OCR Output

) ss I

villade, tröftens till den fallne och kraftens ord: till
den vacklande; ty "icke är Herren i ftormvinden, icke
eller i jordbafningen, icke eller i elden, utan i fus¬
ningen af det fakta vädret; Under det varmatte at
för Guds-ära och hans rikes tillvaxt, later han, lik
den himmelfke Vårdaren; äfven ogrifet vixa ibland
den .goda f"den, pA det att Guds godhet, äfven emot
de otackfammaioch onda, genom en förlängd bitt¬
ringsdag, ma varda uppenbar,

Af. Eder, J Foérfamlingens Lärare, väntar Guds
rike i fynnerhet fin fdrkofran genom Eder vård om
lirans renhet, och eder verkfamhet fdr defs allmiinne¬
lighet. Sambillslagarna -afordra ofs ett oförtröttadt
bemidande att inprdgla:“Religionens fanningar uti vi¬
ra Ahodrares hjertan, och att’ med ytterfta forgfallighet
helga det uppväxande flägtet åt Gud och dygden3 att
rätt utdela Sanningens ord och vårda Kyrkans Helgd
med ett alfvar, fom andasmildhet, en mildhet lika långt
fkilld från ‘likndjdhet fom efterlatenhet.° Men Guds
röft i ordet och inom ‘vara egna brdft bjuder ofs med
ännu frängare alfvar, att göra Religionens fanningar
åfkådliga igenom våra egna handlingar och éfterdd.
men, "på det att ordets kraft m& vifa fig verkfani uti
ofs, och Guds dra’ férhizligas, i

Värdafte Ledamöter af detta "Chrifteliga "Bibel ¬
Sallfkap! Uti en aflägfen och obemärkt vrå af jorden
arbeten J:på Gudsrikes' tillväxt genom den Heliga
Skrifts' kringfpridande bland torftiga likar, fom’ fakna
‘dehna’ andeliga näring, Om tillgångarna varit in.
ftkrinkta hay: dock valfignelfen af e@ra bemodanden va¬

rif