OCR Output

oo»

> ee I ES

"nen? Höres' öfverallt ‘hans ljufva kallande rdf 2) at
hej, Chrifine;: dnnu ären J den lilla flocken’ moti de¬
talrika manikolsötdk fom vandra il 'mörker och villa, >
{fom far utan herde! "Skulle då icke "den goda! ‘Heit:
dens:viljaö vara” eder lätt att fullgöra? Bör det sick
” vara Eden ett dyrt och» heligt aliggande att, geno a ©
eder verkfamhet att befrimja Guds rikes tilde oth 3
delft den Heliga Skrifts kringfpridande, hans! hävliga
löfte; hans! maktegande wvardel må framgå: tillget
mål. Flygen fåfom Änglar öfver jorden med det e¬
viga Evangelium, hvilket mennifkorna icke ok

motta? Om en fjals frélsning är dyrbarare an ' a
verldens vinning, hvar finnes en ädlare mennifkokär¬

lek, genom, hvilket prof | bevifes ett renare och var.
mare broderfinne, huru fullkomnas renare Chrifti lag, |
&n genom omtankan, gifvorna, beftyren, att for frils.
ningens: yinnande, alla mitte ‘till fanningens kunfkap
komma? Vaken, beden, verken medan dagen rj den |
tid kommer, da ingen mer verka kan, Hjelp Gud :
ofs alla féka Ditt trike. att tales Så. vidt man nin.
fin kan! Amen.