OCR Output

a

af ) ox (

*
*

arda ide theligas arfvedelui Tjufets ty det .vore® fors

- mätetvatt: härleda detta från amennifkor ;; af ‘Herranom
ar det fkedt och etbo under! for vina.dgonws LT fors
öra Grhundradets. bérjan -férdes ‘ater Evangelium till
‘Grpakiridarhié genom) Danfkarnes:- ochs Brédraférfants
= = dipgens förforgy: nu gör :ock den Heliga Skrift -hjertat
nnande och tungan‘loff{jungande: inom ~ Efkimdernas
dyfira’ iskulor.: »Rittfirdighetens Sol kaftar fåled es fis
ng ifgifvande ftralar dfver Norrpolens <isfilt, hvilka
den? naturliga (folen: kort :oph; di. overkfam befokers

_ Rottentotten » Bufkmannen soch Namaquefaren, hvilka
fi flag man icke längefedan för deras, råhet förakta:
de och affkydde, bafva named ‘de heliga fanningar:
na emottagit en fligande hy fsning;och'i famiia’verlds¬
del gå med den heliga Bokéni fina “hinder frigjorda
Negter: 1 den vetldsdelj:fom) utgéres ‘af Auftraliens
många ‘och fora öar) har flereflädes omennifkoaitarens
vildket blifvit slagdsisfridens band, ‘och Yveklingens

- obundna välluft har fått envädlare! rigtningy och lärt

fig att horfamma Chriftendomens ‘feder. » Flere Brah¬

mas och Buddhas anhängare uti det folkrika, härliga,

men i bildning fillaftående Afien hafva genom be.
kantfkapen med den Heliga .SLrift öfvergifvit fina i¬
bärdiga fördomar, för att villigt följa den lära, fom
gör vis till falighet; och hvad man minft förmodat,
innevånare uti det rike, fom fikunnigt kallar fig det
himmelfka ,. hafva börjat att, frånvände fitt högmod;

"inträda i det rike, fom enflamt med rätta bär detta
namn.

Hugnande äro desfa verkningar till Guds rikes till.
växt; men månne Guds affigt ar i fin fullhet vun¬
“nen?