OCR Output

on or

rit riks » Redan har cttoibetydligt!/iantab/\éxemplat! af
Biblar blifvit utdeladt- bland de fattigare folkklasferna,
och Stiftets alla Kyrkor hafva bekommit: déls Hel¬
biblar:-dels,) Nya ..Teftamenten’ till | begagnande vid
Nattvardsungdomens, ‘underyisnings och om desfa be¬
mödanden ännWicke smötfvarat.de fig foreteende he¬
hofven, eller. tillfredsftallt) Sällfkapets övfkningar, få
vittna de likväl tillfyllet om,-Guds- medverkaniz och
med Guds hjelp fkola de medi tiden: åtföljassaf ännu
ymnigare vilfignelfe. I denna förtröftning fortfarom
att utfprida det:himmelf{ka’ ordet-och lata’ defs ljus
lyfa for mennifkorna;

Ofver hela verlden,.réjer fig. famma. adla_ verk¬
famhet och nit. for Guds 'rikess tillväxt. Jordens fkilj¬
da folk hafva likfom.genom en; hemlig Guds_ ingif¬
velfe ingått och jordens mägtige bekräftat föreningar,
fyftande att lätta kvingfpridandet af -Guds.ord, och
befrämja! Gudsirike pi jonden,..Och Gud har. varit
med: dem: och, .viklignat det-himmelfkas-utfidet. © Re¬
dan hafva det: himmelfka.ordets djud utgått i-all: länd
och de-Helige Guds mäns röft, fom: fordom: talade
rérde af Guds. Ande. -hores. allt. intill verldens: andar.
Den .Heliga Skrift.talar nu, pi.157 tungomal, af hvil¬
ka f6re Bibel - Sällfkapens iuppkomft: 72 voro flumma
för Andans fpråk. Och då jag tänker på, huru mån¬
ga tufende finomstufende tviflande-eller oroliga fjälar
redan funnit ljus.och lugn -genom «det ord, hvars
himmelfka fanningan till dem. blifvit "förda; få bör
jen jag med helig: .ovördnad - mina cknän still: vår
H erras.. Jefu..Chrifli, Fader, och tackar honom; fom
ofs och.dem. hafver. bequiima. gjortutill, att: delaktige
varda