OCR Output

> ma i

fom med köld fer fitt-fädernesland härjäs af: fender,
utan aft fkynda till defs forfvar, är fjelf delssfiende;
han yicker tvekan hos: det férminfkade antaletafdefs
förbvarare , forfvagar den pariknade: forfvarsftyrkan 5
och uppmuntrar ‘djerfheten hos den >anfallande, : Så
ärväfven förhållandet med Guds: rikes: tillväxt: Den
fom icke fGrfamlarchan forfkingrar,. Hafderna® vittna
derom, att mörkrets ;eröfringar härleda fin, framgång
från sen öfverlägfen flyrka; och att fjelfva : fvagheten
fegrar, .d& forfyarsyerken lemna ohevakade och: för.

fyexslöfa,

Vaktore, hvad lider natten?; } {varen/kanfke, och
det med fkäl: natten är. framfaren och dagen. är, koms
men, 9 Varer dock vakfamme alltid 3. vakfamme pi tis
dens tecken , på det uppgingna’ ljufets egentliga eens
tkaper, om det lyfer och värmer; eller, endaft: blin¬
dar och. forvillars. Men -framfér alt;\.latom ofs\vaka
Ofver vara egna,‘hjertan, att\det. ljus, fom vi för.
bundit-ofs att meddela vara derefter hungrande likar,
icke- värder uti ofs' mörker, och lämnar mörkrets -fur:

Re tillfälle att! vända 'om till fitt es

Genom ett vist nit beftimjas Gade nikes “till.
växt och förhärligas Guds ära. Lik ‘det’ ftilla regnet,
fom uppfrifkar fértorkade och férbrinda nejder, gar
den fromme Religionsvinnen, att, med” Guds ord;
den Heliga Skrift, vattna och lifya den’ fSrtvinande
och döende planteringen, och bereda fkördar för e€¬
vigheten. Han talar liffens ord, Kärleksföll i fina bes
fraffningar; med hjertats deltagande talar han yitc.

kelfens' ord till’ den förhärdade, Angrens till den förs
villade,