OCR Output

RS

fafte lagar; den’ fridfamhet, fom gör fammanlefnaden
lugn: och’ angenim den férfonlighet, fom Sfvervinner
det önda' med detgoda; den: mattlighet, fom infkran=
ker behofven, och den omtinkfamhet, fom förmår att
afhjelpa dems den /gifmildhet;:.fom aktar spå. nödens
rop; det ömma:deltagande, fom fkyndar till betryck¬
tas biftandjoch den afundsfria férnjfamhet, fom lika
aktar fitt och andras goda. Férgifves &beropar’ man
én inom ' behöriga gränfor : fälld! egenkärlek eller ett
medfédt begir efter fallhet {fom bevekelfegrund till
detta alt; emedan fambandet emellan dem och dyg¬
den aldrig varit obefläckadt, utan att vara helgadt
af Guds ord. Äran ochhennes) fjelfdyrkan: bortdun¬
flar under ”behofvens tyngd; och "denna bräckliga rör¬
ftaf fvigtar ‘och brifter i fjelfförtröftarens hand, Jordifka
lägars vishet förebygga icke det illfundiga hjertats ut¬
fyifningar, och deras ftranghet formar icke hindra
Aet fyndiga brottetatt°frodas: under: vringda | férfatt.
ningars hägn. ‘Men’ detta alt':formar den ene’ fanne
Anden; fom: verkar med vår andel, att vi äro Guds
barn. (Och hvemsskan val neka:-fig den glädjen, att
kunnigtgöra och -kringfprida det ord, uti. hyilket den¬
na Anda bor: Guds ord,

Och må vi th mycket: häldre arbeta för detta or¬
dets framgång. och Guds; rikes tillväxt, fom ett förlar
madt nit för:Guds tikes. förkofran. är en fiendfkap e,
mot Gud, ; och att icke medverka till defs. framgång, är
att främja rdefs forderf, Liknojdhet ar bar en uppenbar
fiendfkap; och fjelfmant framftiller fig då den frågan:
hörer du; ofs: eller, våra fiender till? Hyad är -kärlek

Nise SR och hyad ar nit utar medyerkan ? Den,
ba ton

+