OCR Output

5 oes

De fkiras blott, likt guldet i elden, och framft& och
lyfa, efter valve anfall, med férnyad klarhet och ny
kraft. Detta är Guds fate och bekräftar, att ditt
ord, Herre, är en rätt lära. Så verkar den Heliga
Skrift, genom den Guds kraft, fom uppenbarar fig
hos hvarje verkfam Chriften, att göra henne känd
bland mennifkorna,

Hyarje Religionens vin anfer det Kom a anges
lignafte pligt att främja den lira, fom har till föremål
att bereda fina vänners lyckfalighet, Denna lära läm¬
nar vår tro fitt fäkrafte öd, och våra pligter den
gladaite uppmuntran3 derifrin.uppviller den rena
källan till allt godt. Hon förkunnar ofs, att uti vår
fällhet föker Gud fin ära, och att fällheten vinnes i¬
genom lydnad för Guds bud, Mon är lika oumbär¬
lig för Konungen, fom för underfåten, Ingen, han
må bekläda -hvilket kall fom hälft, kan utan miftning
af fitt menfkliga värde och fin inre frid, fätta henne
åfido,. Hon är en medlarinna emellan nets och
enfalden, mellan rikedomen och fattigdomen. Hon
lärer Konurgarna den rättrådighet, hvarpå rikens be¬
fånd hvila, och den mildhet, fom icke utkräfver den
ytterfla fkirfven. Af henne lär underfåten den lyd¬
nad, fom verkar trohet uti offentliga värf, och en oe¬
gennyttig verkfamhet uti det enfkilta lefvernet; hon
är grundvalen för den famdrägt, fom utgör Statens
Ryrka, och för den fofterlandskirlek, fom i behofvets
fund uppoffrar utan tvekan ; hon pee hjertat till
fordragfamhet med andras {vagheter, inplantar den
ödmjukhet, fom bemöter andra med aktning, och det
kloka öfyerfeende, fom fiftar mera godt, än de vi¬

fafte