OCR Output

) ate G
då det. faller uti fruktfam jord, bär rik frukt. . Den.
na yig har Férfynen utfakat tillen förbättrad, lyck=
lig verld; och hvilket hjerta fkulle ej dnfka att med.
verka till ett få härligt ändamål! Vi medverka alla
dertill, då vi göra den Heliga Skrift, källan med
det lifgifvande vattnet, tillgänglig för alla.

Guds hägnande vård om Religionen påkallar alla
Chriftnas medverkan till defs framgång. Förgäfves
hafva tidens och förgängelfens förenade krafter an¬
flrängt fina bemödanden att utplåna de heliga Skrift
terna ; förföljeller, förlåt och lågor hafva lika frukt.
18h arbetat; bedrageriets tillfatfer och liftens ränker
hafva icke förmått ikläda fig den hégtidsdragt, fom
kunnat göra dem oigenkanneliga’ och oafvisliga; de
fkarpafte fnillens anfall hafva blifvit tillbakaflagna och
deras vapen krosfade. Hånet, fdraktet och tvifvels¬
målen hafva arbetat med lika liten framgång; de häfd¬
vunna fördomarna, hvilka med fin myndighet, få of:
ta trotfa det framtringande ljufet, rygga med fort.
fkyndade fteg tillbaka; de eldiga kegären, fom få
ofta fluka frukterna af våra Sfverliggningar och be¬
flut, läggas i nyttans band; förledande exempel och
förderfvade feder, fom fprida fin farliga fmitta, tyg¬
las och afväpnas; en fjuklig och torftig tid, fom un¬
der feberanfallens yra framträder med fina pockande
anfpråk , och under det den täres af en frätande yp¬
pighet, fom, då den utvidgar behofven, döfvar ärans
och!rättvifans röft, lärer här att förnöjfamhet med gu¬
‘daktigt finne är vinning nog, Så anfalla mörkrets
väldigheter, och få förfvara de heliga fanningarna
‘mennifkans arfsratt till jordens och himmelens fallhet,

— De