OCR Output

TN

offra har blifvit mig ålagd. Må det ädelmod, fom ej
nekar uppmuntran åt äfven den fvages förmåga, vän.
da uppmärkfamheten från ‘mina’ brifter! Jag vill föra
tanken dit jag förmodat att den vid närvarande till?
fälle allmännvaft borde ledas: på detta ‘Bibel-Sallfkaps
alfvarliga och nitfulla bemddande att fprida den he¬
liga fkrift ibland Stiftets fattiga medlemmar, och dy.
medelft fiimja Guds rikes tillvixt. Mitt nit for Guds
ords allmännelighet fkall, jag vågar hoppas det, vin¬
na bifall; ehuru ‘min fkicklighet cch min förmåga
mindre kunna tillfredsfälla en billig väntan, och mitt
tal icke fvarar emot ämrets vigt,

Hyar och en, fom virdligt bär en Chriftens namn,
anfer det fifom fin karafe pligt att arbeta på Guds
rikes tillvaxt, och, bevekes dertill af Religionens’ an¬
damil,” Den Gudalira, fom kallas den Chriftna, och
från hyilken vi lint det Chriffna namnet, blef gifven
åt fallna och i mérker férfinkta mennifkor:; åt menni¬
fKor utan hopp, utan ljus och utan kraft, det är, åt
mennifkor, fom” voro” bortkomne ifrån det ljus, fom
af Gudi är. Igenom denna gåfva väcktes hoppet, fom
är den förvillades trognafte vän, och lifvades kraf.
ten, fom ar det fikrafte yarn emot mörkrets valdig¬
heter och det köttsliga finnets anfall, Och fe, detta
‘hopp hvilar vid Jefu thron, pi honom, fom led
rättfärdig för orattfardiga, p& det han "Kulle leda
ofs till Gud, 1 Jefu lira fe vi det ljus, fom fki¬
ner klarliga’ öfver dem, fom bo i mörko lande, och
efterdöme hafver Jefus gifvit ofs till efterfoljd, Och

“han, hvars ord icke fkall fafingt återkomma, har uti
ne ord ‘ingjutit én “kraft;“hvilken ‘lik ett: spade frö,