OCR Output

os QO OG

hallit forfyundna återljud finnas. fpridda. Syndarens
behof af forfoning igenkinnes deruti, men de miang¬
falldiga och fkillda fatt, hvarpa de fökte att blidka
de himmelfka makterna, blefvo alla. fruktlöfa. Det
vaknade famvetet har ingenftides limnat Gud utan
vittnesbörd; men alleflddes blef detta vittnesbörd
dunkelt för mennifkans förftånd oeh kraftlöft på hen¬
nes vilja, der minnet af den fodrfta uppenbarelfen
bleknat, och denna blifvit vanfälld af fakunnighetens
tillfatfer och inbillningens dikter, Men fedan men.
nifkoflägtet vandrat ut på fina, villoftigar till finmma
afgudar, och den himlaburna fanningen blifvit för¬
dunklad och förkolnad inom mennifkornas bröft, ned¬
fliger hon finyo att utbreda ljus och kraft. Hon fin¬
nes förvarad i de heliga Skrifterna, utur hvyilka he¬
liga Guds män, den heliga eldens vårdare, tala till
alla jordens folkflag, rörde af den Heliga Anda,

Vördade Fäder! Älfkade Embetsbröder! Värdafte
Chrifine af alla fiind och vilkor! äfven J vården den¬
na heliga eld, då i förvaren Guds ord i hjertat och

arbeten för. defs. förkofran och tillväxt bland torfti¬
ga likar.

Det Syenfka Zions Ulfklingsrdft, hvilken Férfynen
fkiinkt ofs, och hvilkens bud jag hérfammat, har an¬
manat en mindre lycklig talare att teckna denna hög¬
tidliga dagens föremål, Min önfkan och min .böjelfe
hade varit, att obemärkt bland mängden, i lugn föka
uppbyggelfe af att finna ett allmänt nit om Guds ri.
kes tillväxt lifvadt ibland ofs, och hämta upplysning
af. andras mognare tankar; men pligten att upp¬

offra