OCR Output

) 23 —

nifkans Sfvertridelfe, hvarigenom fynden kom i
verlden, och hela mennifkoflägtet afföll ifrån Gud,
fkall faga ofs, att vi alla dro fyndare, fom behéfya
f6rfoning och upprittelfe, Ijus och kraft?

Vår {jal har en oafvislig tringtan efter lyckfalig.
het, men ogenomfringliga moln bortfkymma ofta det
Ijus, fom fkall leda ofs till detta mal, Villor, yill¬
ridighet och vanmagt, fiimpla oftaft vfra 6fverlige.
ningar, förefattfer och företag. Ja, äfven den ibland
ofs, fom uppnitt det hdgfa mitt af vishet, och bäres
på lyckans vingar, fåfom hennes förnämfla gunflling,
kan icke frifigas frin ofullkomligheter, Brifter och
obelitenhet vidlida de ofkyldigafle ndjen och minfla
behaget af deras forfta intryck; de fäga ofs endaft
att jorden icke äger något, fom förmår tillfredsfilla
den odödlige andens; längtan. Och dr denna lott de
lyckligas, o Gud! hvilken är då de olyckligas; de¬
ras, hos hvilka förnuftet, famlande emellan ljus och
mörker, icke förmår fatta det goda och rätta: hos
hvilka oroliga och. flormand2 begär öfverröfta förftån¬
det och qvafva famvetets forebr&elfer och varningar:
hos: hvilka. den fena ångrens tårar af ingen mild hand
aftorkas ,; och den: fruktlöfa mödan att återkalla det
förflutna, endafl ökar förfkräckelfen för det tillkom¬
mande.

Don. naturliga mennifkan igenkännes häruti, hon
förnimmer intet af det Guds anda tillhörer, I de he¬
liga ;, Häfderna finnas förvarade heliga röfter, fom ta¬
lat till fornverldens folk, och af hvilka äfven genom
de hednifka folkflagens fagobesittelfer icke helt och
i bållit