OCR Output

Ri SRS EI

1 Guds, Faders och Sons och. den Heliga. An:

das namn,

Helige, himmelfke Fader, ljufets, fridens och lyck¬
falighetens -källa och urfprung, från. hvilken all god
och fullkomlig gifva kommer, Du, fom vill att alla
-mennifkor fkola frilfte varda och till fanningens kun¬
fkap komma, och derfére gifvit ofs ditt ord till vara
fötters lyckta och ett ljus på våra vägar; Hjelp att
vi alle föka Ditt rike att. föröka, &a vidt man nan¬
fin kant

Det är en hög och hirlig tanke, en ftor och vord¬
nadsbjudande affigt, att arbeta for Guds rikes till¬
växt, och bidraga till”fpridande af Religionens väl¬
"fignelfer öfver hela jorden, att föka göra allmänneli¬
gen bekant det heliga ord, fom allena kan vara {ja¬
lar faliga géra; i fanning är det ett högt, ärofullt
och faligt företag, Men hvadan behofvet deraf?

Betrakta vi ofs fjelfva, få finna vi-{nart att’ vi a¬
ro mennifkor, och vi glädja ofs åt denna benämning,
aa vi fala vir uppmarkfamhet pa de ofs omgifvande
fynliga ting, emedan den företrädesvis. tilldelar ofs

det främfta rummet ibland alla fynliga varelfer. Blif¬
Ver Gererot vart inre tilif'and féremal för vår granfk¬
ning, tillika med "ändamålet med vårt timliga lif, och
framkalla vi erfarenhetens vittnesbörd, månne det då
“blifver vir berémmetfe eller förödmjukelfe att vi äro
—mennifkor? Manne*icke da Kanflan af den forfta’ mci.
: _ nifkang