OCR Output

1837
Jan,

Jun.
Oa.

1838
Nov.

Redovisning for Herndlands Stifts Bibel-Sallfkaps Férlag af Biblar ‘och Nya Teflamenten från Janta

i

4g|o1
150) =

129116

207125

198141

ii 4837 till Januarii 1939, afvenfom för de Contänta Medél
Credit.

720116

ees

iD ébet, undertecknad for famma Sillfkaps rakning under denna tid uppburit och till Skattmaftaren aflemnat.
|
; “ Beballning: | | ag 1237 3 - Affkrifningar: |
-0/14 Helbiblar in dito a 524s . e © BZA Bloc Dec. |31\Gratis. utdelning under ret af en Helbibel 4 1: 44 och 91
En dito dito Engelfka upplagan - = = 2) 4)— | Nya Tellam., enligt Verif. Lit. A. Po, eo eee Amat
4 dito dito in 19:mo i tvenne band till nedfatt pris 3: 98 - 1416} — 1838 Skrifmaterialier, emballering, brefPorto m. m. under året ah 33116) —
3 dito dito in B20. i dito med grof Ril till dito mt ~ TO 4 Dec. |31|Gratis atdelning Serene 29 Nya Teflamenten, enligt peeved | ao
En dito dito in ditoi ett band med foderal, pa finare papper 3/321— IT Venk Lit B 5 a a Me 15) 5
16 dito dito in dito a 1: 44 + ee - - § 30/32! St eperielinn Tea Aporto m, m. under. aretie eakicaziael
147 Nya Teflamenten in dita 25 fk, - ä . 76lo7| Skrifcparersalicn, emballering,.pofiporto m. m i ge beste as
6 dito dito in 19:mo med laderband a dito - - I 31 -6-—HBorjlog] 1237 | Lefverering: ae :
Utefående Fordringar enligt 1835 och 36 arens Bokflut + ore 2521551 Dec, 'o4!Costant till Hr Skattmafaren Le&,’ Bergman enl. Reyerfal .¬
20)Emottagne 150 Nya Tellameaten in @:0 a 95 Ik. = - 78\ 6|— 1238 i ae |
9). Dito 170 dito dito in dito a dito - ot hs = 88106) — : Dec. |31 | Dito till dito dito enligt dito KR oe
> : c a . : \ : / - . & 54° dies .
ee | ; ON = |= 9 927\32|— Behållning till år 1839: NR
3| Dito 5 dito dito in dito a dito - - . 25}20|— t i : : Ha lage gave 11 ga
Dito Q:ne dito: dito in dito med foderal å 5 Rdr: kl 20%...| _. Utefaende Fordringar enligt 1837 och 1838 årens 50
Dito 10 dito dito in g:0 med grof fil a 3: 4 > es 30/40} — Quarliggande i förrådet:
Dito 5 dito dito in 19:moio:ne band med foderal RE? 208 17144 e:ne Helbiblar i 4:to med foderal 2 5 Rdr 3 -. 101 ==
Dito 150 Nya Teltamenten in @:0 295 Ik. - -§ 73) 6)—s '9 dito in dito A 5: 4 3 : ss - I 40,32|—
Dito 50 dito dito in 12:mo med laderband a dito -. 201 2 = 123 16 ne 9 dito in 8:0 i ett band med grof Ril a eB 4 = os 27 26 —
| 3 © dito in dito i tvenne dito med dito och foderal 4 3: 16 - 6132] —
5 dito in 19:mo i dito med foderal a 3: 28 - Hp 17/44 —
En dito i-8:0 på finare papper -med-dito - 2 RO
129 Nya Teflamenten in 9:0 i vilfkt band a 25 Ik. = 1 074.9) —
48 dito io 12:mo i läderband å dito =| ks . 25}—|—
Summa Rdr Banco IE Se 780 16|— : Summa Rar Banco Le

I följd af erhållet uppdrag utaf Stiftets Bibel-Sallfkap, har foreftiende Rakning denna dag blifvit af undertecknade behörigen grantkad, och funnits med ' fö¬
revifte Verifikationer i allo öfverenstämmande, betyga Herndfand den 11 Februarii 1939, a3

SAM. SELLING.

Hernéfand den 3% Januaril 1939.

JON AD WESTMAN,

PEHR AUREN.

.