OCR Output

’ 3

Redovisning för Hernöfands Stifts Bibel - Ballltaps uteftiende! | Fordringar Förlager och Contanta Medel ifrån Sån 1837 till Hm 1839, fom uridertecknad emottagit.

De bet ' Core d it
1837 NE 1337; | :
Jan, | 2|Contant Casfa-Behallning - 5 a SITA - §06 38 5 Jaa, { 2, Skrifmaterialier och Poftporto fér gine fr a 2 Rdr årligen - 4——
'|5 procents ränta härå för ine Ar < - 3 = LO 32 —H 557115 Arkivariens arfvode för famma tid å 20 Rdr årligen ‘ « — 40
Dec. )24| Contant af. härvarande Arkivarie för förfålda Biblar ch Nya Teftam, 1 ISO. ART om Sa eAR SS Eveadsdas den I jae 1837> bes
1838 4). DIRS ante hard Bor elt, år bau. 5 5 Baad SETT 1571241—H > 300 exemplar haraf hiftade a2 {k, 8. rf, ftycket, enligt Sta meth SRA
Dec..134} Contant: af-hirvarande Arkivarie för förfålda Biblar och Nya Teftam. 1291161—# 844 7! 5 Poftporto fér affandning af amma Berittelfe till visfa Sillfkapets Le¬
1837 l "Uteftående Fordringar: 5 : | damöter utom Stiftet, enligt dito - - - 242 — ras{t4 .
Jan. 2 Reverfer - - =, - 650 — — ; Lemnat till hiryarande Arkivarie ifrån Stockholm seauitcrade Biblar
i 5 proc: ränta ard för Qtne ar - C gl HÖR re Fisrsj och Nya Teftamenten:
Forlag: : 12 Helbiblar in g:to& 4: 42 | a ee = - 58 24 —
Hos Collega Schole Mag. Clementeoff i Pitel 62 Helbiblat'arRdr | oo ae im gto a 22 qa med § Liderband 8 3 Rar och |
o fk. och rr Nya Teftamentenså 19-k; med tillékt pris for : böra Te 2 : 3 AO
Sa transportkoftnadens betäckande - IIS] LL — RS in 8:o å 3 Rar * ee > - 30 — —
"IS Infiutne afgifter af Sällfkapets Ledamöter åren 1837. och 1838 eoliat 4 5 dito ae mo a 3: 24° 3 > 17 2h
Ez bosföljande förteckning 5 iS å - 42{— 150 Nya Heo “aes in So & 24 fk. 3 3 ETD eae
$ procents ränta härå för ett år : a 5 a 21 4 44) 4/10 170 dito dito in dito & dito > e 5 1285 =
as Seen aaa 150 dito dito in dito a dito = “ - 4
Härvarande Bibel-Sallfkaps. fkuld till Svenfka Bibel Sällfkapet enligt et 50 dito dito in r2:mo å dito "> - He ft ogi cts
Arkivarien Keyfers räkningar = + = 2: a igr} 6 Lådor, emballage mi m, enligt Arkivarien Keyes räkning mii 6 arg ——
§ proc, ränta härå för 2:ne år “44 3 Se e 1915 210111] 5 > ft, frakträkningar för transporten från Stockholm bit > ~ - 316 — 9132}—
Till Arkivarien hirftides utbetalt: Jubeldags-colle&en i Hede Pafto¬
oy rat, upptagen i Sällfkapets. Berättelfe den 9 Mars 1835, och t
; hvarfore Hede förfamling, af: honom erhållit Nya Teflamenten - ao 132]— 545 301
| ae $ proc, ränta härå för 2:ne år - - - - 4|27|—
a i >) 1838 ‘ Uteftaende ORS aEe | i
i Dec, {31} Reverfer / =. - poo - - 7691 2 1
| Forlag
{Hos Collega Scholee Mag, Clementeoff & andra fidan ftående å 118) I
OA _ | Saldo a Benn eins - ~ - - - 444}12) 8 1331(15| 8
Summa Rdr Banco | md 1931 24 8 : oe aoe : or me Summa Rdr Banco | 1931 24 is
Hernéfand den 11 Februari 1839. ISR, BERGMAN,

Undertecknade, af Stiftets Bibel. 1 sallfkap utfedde Revikrer hafva denne dag föreftående Redovisning behörigen granfkat, med företedde Verifikationer jem¬
fört och i allo riktig. befunnit, atteftera :: -Hernofand den 11, Februarii 1839.

SAM. SELLING. RBBB UREN obe OW olle i

Summarifk Redovisning i Ste af Heréfands Stifts Bibel-Sallfkaps for aren oe och 1838 flat de räkenikaper,

SR EES SE CA SST AT (| ose ee oe

De 3x{Skuld till Syenfka Bibel-Sallfkapet - : > ne | ts 6|— | Féljande af Skattmiaftaren redovifade tillgångar:

Saldo Sällfkapets Behållning 2 = - 1546 27 8 Contant A oe : ‘ - 444|12

; | Uteftaende fordringar i Reverfer - - 2 = 769| 2|—
Förlag af Biblar - 5 - - - ” 118} 1 dT 15| 8

| Dito af Arkivarien dito; >

i Uteftående Fordringar - - - : . 207125 )—
| NE E | Förlag af Biblar - - a - - - 198|41{— E [8|—
Summa Rdr Banco 17371331 8 [4 Summma Rdr Banco ale = 33 ig

Herndfand, ut fupra, SS - ISR, BERGMAN,