OCR Output

€ gi »

Alphabetifk Férteckning éfver dem af Salt¬
fkapets Ledaméter, fom till Sallfkapets Casfa
erlagt mindre än 5 Rdr Banco, jemte dem;
fom fedan den 23 Mars 1837 betalt fyllnaden
Columnen
B upptager de afgifter, fom influtit under fift¬
nimnde tid och Columnen A dem, fom förut

till denna fumma eller derutdfver,

blifvit erlagde.

(B. L, utmarker beftindig Ledamot.)

Banco

Ahlberg, J., Comminifter, y. Paftor,

. iT; a2 ”
Ahrlin, A. S, M. Adjun@ ¬
Alenius, C. F., £ d. Preft och Skolmäft.
Allberg, P,, S. M. Adjun&

Amnéus, A. J.. S. M. Adjun&
Amrén, A., S, M, Adjun& ¬
Auguftin, E., Comminifter ¬
Aurén, H, P., Extra-Comminifter
Backlund, J., Mag., v. Contr. Proft
Backman, G., Mag., Proft ¬
Bergman, Eshj-, Mag., Retor Scholz
Berlin, H. J., Collega Scholx, V, D.
Mis Bade es on
Blix, C. J., S. M, Adjun&
Brandell, P., Comminifter, y. Paftor
Bucht, 1. W., Comminifter ¬
Bucht, H., S. M. Adjun@, B. L.
Bylund, P. E., S. M. Adjun@
Claufén, J., Comminifter, B. Z.
Edén, N., Comminifter, v. Paftor |
Edin, A, M., Handlande, B, L.
Edin, P., f. d, Paftor . :
Edling, E., Proft - =
Edlund, N., Comminifter, vy, Paftor

ee 8 © fp @ 8

oe re a el ee ee ee ee

Zz
| >

fk:

oy) tf G2 te oe

BW HA BR NV NA AK NR

B

—————

Rd.

I