OCR Output

> go: £

Zingna exemplar; men de andeliga fkérdar, fom af
detta utfade frambringas, ligga icke inom var infkrink.
ta fynkrets. Likvil ega vi en glad vifshet, att, eu.
tu mycket af den goda fäden än faller. på 'hälleberget
eller ibland törnen, (mycket äfven faller i god jord:
Om än det goda, fom Bibel. Sällfkaperna för Guds
rikes tillvext uträttat, ännu fkulle vara mindre fyn¬
bart, få fkall det dock, vi hoppas det, vara åt vå.
ra efterkommande förbehållet att njuta de om än lång.
famt, dock fäkert mognande frukterna af desfa fam.
funds verkfamhet,

Derefter, fedan en Pfalmvers blifvit fjungen, höll
Hr Falt-Proften Edvall det tal, fom är denna berät.

telfe bifogadt,