OCR Output

» BD
"Sok. gift; en fomma i fig fjelf högt obetydlig.
Men då Sällfkapet under nämnde tid icke haft några
"extraordinära utgifter, och gratisntdelningen icke hel¬
Ter varit betydlig; få bevifar detta, att Sull(käpets
fond behöfver förflärkas, {2 framt‘icke de forhanden
varande tillgångarna fkola minfkas och fill fut’ allde¬
les fo: fvinna. ” ‘Comitéen hyfer' dock det hopp,» att det
nuvärande mifsforhallandet emellan utgifter och inkom¬
fter fkall kunna häfvas, och kasfan komma uti det fkick,
att det icke blott förflår till de årliga "utgifterna , utan
ock årligen lemnar något, om än obetydligt , eet
fkott, i hindelfe de Ledamöter af Vener, Clerus,
fom ännu icke ak 'Sällfkapet ingått, fkulle” behaga ges ;
nom den ringa uppoffring, fom" fordras för att blifva
Sällfkapets ledamot, till vinnandet af det’ goda anda¬
målet medverka. 1 fammanhang hvarmed Comitéen
vid detta tillfälle ock anfer fig böra tillkännagifva, att”
den fkali med fynnerlig tackfamhet emottaga anvis¬
ning å fådana Chrifteliga mennifkovänner af andra
find, fom förmodas vara hugade att inträda uti ett
Sällfkap, hvars ändamål det är att arbeta för ordets
utfpridande ibland fina medmennifkor. Blotta föreftäll.
ningen att hafva bidragit till uppnåendet af ett få ä- .
delt, få flort ändamål, innebär en rik belöning för

«den ringa uppoffring, fom för inträdet uti ett fådant
famfund. erfordras.

Hvad för öfrigt angår frukterna af Bibel. Sälllkapers
nas verkfamhet, få är det förnämligaft den yttre fi.

dan af Bibelfpridningen, fom kan vara föremål för
vår uppmärkfamhet, Vi kunna beräkna antalet af ut.
: gångna