OCR Output

3 146

Comitéen för, några ar fedan. lät till. hvarje, Kyrka i
Stiftet .utdela exemplar af Bibeln och Nya Teftamen¬
tet, fdr att vid Nattyardsungdomens undervisning be¬
gagnas, meningen, dermed icke var att göra den for¬
utnämnda. åtgärden. öfverflödig, utan endaft att fore.
komma, att icke genom tillfälligtvis. inträffande brift
på nödiga exemplar ungdomen måtte gå mifte om
den lyckan att blifva handledåd till ett rätt begagnan¬
de af den heliga bok, plouy: tpachauen, Stunden. for
var ‘tro! och värt Topp... "

a “val "Skattmäftarens fom ‘Archivariens “rik.
ningar för de ome' finférflutna® Sten hafva ‘undergatt
behörig granfkning och blifvit 'godkända 3 blifvande
för hvar och en Ledamot tillfälle att' tåga "närma!
re kännedom ' otn ”"desfa räkningar ,' fedan de blifvit
tryckte 'oth jemte -berättelfen om! närvarande” högtids¬
dag utdelade: ” Sia” forbindelfe’ emot’ de’ Herrar, fom
haft godheten att berördé' 'rikenfkaper granfka; /anfer

Comitéen "vid detta tillfälle "fig böra offentligen "för.
klara 3’ och det” få mycket mer, fom de redan flere
ginger forut ‘med: beredvillighét ’ underkaftat, fig’ ae
aa en ' ‘fidan revifion | ec eae ;

oe 1838" as! abe “ga Sultnape dels hos Skatt.
förlager 524: 19 anes UR 1737: 33,' 8, hvar.
emot Sillikapet hos det Syenfka ‘Dibél- 'Sällfkapet hifi *
tade for en fkuld af ‘Yor: ‘6; varande "fåledes - Sill.
Ikapets” verkliga” MA sade till "innevarande år 1546
Rav 27 fk. 8 rit. Under"de gine ‘fifta åren hafva

Sallikapets! tillgångar ' blifvit minikade' med 7 Rdr

30