OCR Output

7 ef
eljeR fSrfedde med Biblar till förfäljning,; utan ock
att flere ibland Stiftets Prefterfkap ifrån det Svenfka
Bibel - Sallfkapet upp’ requifition erhållit och ibland
fine åhörare utfpridt ett icke obetydligt antal fåväl af
Bibeln fom Nya Teftamentet, ehuru detfamma natur¬
ligtvis icke kan till någon beftämd fumma upp:
gifvas. :

Då Comitéen denna ging har den farfkilda fagna¬
den att fe hégtidligheten af fallfkapets fammankomft
ökad genom ett förre antal närvarande Ledamöter,
ferdeles af det Vördiga Prefterfkapet, få kan Comi¬
ten icke underlita att yttra fitt hopp om ett foörtfas
rande deltagande för detta Sillfkaps verkfamhet af
det fånd, hvars heliga beftimmelfe det fr att for¬
kunna mennifkorna fanningens ord, Tillika far Co.
mitéen begagna detta tillfälle att uttrycka fin Snfkan, _
det Prefterfkapet, fom utan tvifvel delar Comitéens
dfyertygelfe om vigten och angelagenheten att vid
ungdomens beredelfe till defs forfla nattvardsgång

"göra denfamma bekant med Bibeln och i fynnerhet ©
det Nya Teftamentet, måtte af vanligt nit draga före
forg derom, att icke allenaft de förmögnare ibland
Nattvardsbarnen på -egen-bekoftnad fkaffalig exemplar
af det Nya Teftamentet, utan ock de fattiga blifvs
gratis forfedde med en bek, fom utan tvifvel ar des
bafta och fäkrafte fdljeflagare, fom den unge kan
välja, då han ur fédernehyddan drager ut i verlden,
eller i allmänhet inträder uti den ålder, då vanligen
nya förhållanden och nya. pligter möta honom. I
fammanhanghär med torde det äfven böra nämnas, att, då

| | Comis
t