OCR Output

a
Bibelfallfkapernas férforg blifva med den: dyrbara bo.
ken férfedd. : Huru -lyckligt ir icke detta. forh&llan.
de! Hvilken > rik. anledning äga vi icke att derfdre
prifa den, ifrån hvilken all god och Säkooke Bål
va kommer;

For aft nu komma till det, fom utgör närmafte
föremålet för närvarande: berättelfe om detta fillfkaps
verkfambet under de 2:ne fift förflutna åren, får Co.
mitén' fört och främft tillkdnnagifva,. att: gratis blif.
vit utdelade en Helbibel och: 50. Nya. TefRtamenten;
utgörande värdet af denna gratisutdelning, i pennin¬
gar beriiknadt, 27. Rdr 46 1K., hvilka, lagde till
koflnaden för allt hvad Sällfkapet-under den föregåen¬
de tiden gratis utdelat, utgöra ett fammanräknadt be¬
lopp af oe) Rdr 39 fk. 4 rit, Banco,

Emot betalning hafva blifvit utlemöade 45 exeni¬
plar af hela Bibeln och 446 af Nya Teftamentet,
hvilka, med de gratis utdelade fammanflagna, utgöra
af den förra forten 46 och af den fednare 496... Om
man ligger desfa exemplar till dem, fom, enligt den
vid fifta hégtidsdagen afgifna berittelfen, i detta fife
förut utgått, få uppkommer en totalfumma af 1388
Helbiblar, 30 Gamla och 9608 Nya Teftamenten.

Ait ett vida ftérre antal exemplar än: det uppgif.
na, fedan år 1817, då detta Sillfkap ftiftades, uti
Stiftet blifvit utfpridda, derom eger Comitén® £4
mycket ftérre vifshet, fom det ar en kind. fak, icke
allenaft att Bokbindare vanligen äro på marknader och

eljeft