OCR Output

2 %

till fullgdrande! afi detta: fit’ Aliggande, utan att med
en !djbp: och ihnerlig känflä af ivördnåd och tackfam¬
hét i minnet återkalla: den milda: och: nådiga: omförg,
igenom hvilken den higfte gifvaren af allt. godt, Her¬
ren, fom af evighet varit, är och" blifver,- dåtit fitt
ord, det eviga liffens ord , utgå till alla jordens folk
och flägtenis Nät Net: hos! Gud af. evighet. yarande
Qrdéts! uppehbarelfe uti’ mennifkonatur, — det enda
sadjliga medletsföröden falloa: mernifkans upprattelfe,
Soap ablanid: alla: den: Gudomliga Férfynens otaliga
‘yilgerningar emot ofs denna -utdn tvifvel den: florfta,
ait det fkrifna ordet blifvit ofs gifvet till undervis
hing, tft och evig, falighet, Ty huru tkulle val pA
anfat fatty an igenom fkrift, det ord; fom Herren talat
till mennifkors “barn; kunnat utan förändring och för¬
falfkning, till en fen eftenverld bevaras? .och icke nog
dermed, att Guds ord, fadant det af de Helige För¬
fattarne i fkrift.nedlades; &r efter årtufendens förlopp
bibehållet: det har igenom biträdet af den konft, fom
förmår, att {hart fagdt uti: oräkneliga exemplar återgifs
vå en fkrift, blifvit ibland: den förre allmänheten ut¬
Afpridt, «i fynnerhet fedan den fora och; värdiga före.
{yn fom igenom Riftelfen)af det Brittifka -Bibel-fall¬
{kapet:ibland ‘en: florfinnad, nation, blifvit gifvet, fun¬
nit efterföljd Hos andraifolk, och. äfven uti. vårt fä¬
dernesland. 1 våra dagar är icke Bibeln en fällfynt
eller forborgad fkatt:..den finnes eller kan åtminfione
finnas.i-hvarje hydda. _Hyar, och en kan med en
ringa uppoffring, blifva: ägare af denfamma; och om
den obetydliga koftnad, fom defs inköp erfordrar,
fkulle Sfyerftiga någons tillgångar, få kan han igenom

; Bibel.