OCR Output

Jeger

hvilken blifver fandande,’? ehvad fkiften: den menfks
liga lärdomen må undergå ?: Genom ett troget bruk af
det biblifka ordet kan äfven den af naturen mindre
begåfvade och i djupare lärdom icke invigde läraren
verka ganfka mycket godt, Deremot fkulle äfven den
lärdafte och viiltaligafle man, om han uppträdde i
predikftolen utan att Rödja fig på den heliga fkrift,
mer eller mindre likna de beryktade fopbifterna i
Grekland. - Ty annat är att i en katheder för unga
lärlingar utveckla en vetenfkap, t. ex. den. naturliga
fedoliran, annat att upphäfva fig till. allas lärare i
vishet och dygd, till allas förmanare och beflraffare,
allas ledare på den väg, fom för, icke blott till
timmelig välfärd, utan till evig falighet,

Evem af ofs fkulle våga detta, om vi ej hade att
åberopa Herrans uppenbarade ord? Huru angeläget
är det då icke, att vi göre ofs väl bekanfa med de
fkrifter, i hvilka det innehålles; att vi befländigt
vandre i den heliga fkogen, der, fåfom Luther fäger,
intet enda träd, ingen enda bufke finns, hvarifrån
frukt ej kan nedfkakas!

Men förgätom ej, att detär icke bokftafvens, utan
andans embete, vi fkole föra. Bokftafven dödär, men
anden gör lefvande; Om vi önfke att med Paulus
kunna tacka Gud för det" våra Åhörare af ofs annam¬
ma det predikade ordet, icke fåfom mennifkors, utan
fifom Guds ord:° {& mafte vi ock fjelfye hafva an.
nammat ‘det få, Men dertill hör icke endaft en’ forg.
fallig bekantfkap med hela defs inneh&ll ochen grun.
dad dfvertygelfe om defs gudomliga fanning, utan ock

en