OCR Output

ye
buru rikt, huru mångfaldigt är icke defs innehåll un¬
der olika förmer af hiforie, af profetia, af fånger, af
fedefpråky af liknelfer', af tal, af fandebref, alla
lämpade” efter "det menfkliga finnets behof, alla tjen¬
liga ‘att upplyfa forftindet och” röra Ajertat, att väcka
famvetet Sön SÖREN Nera |

Ma vara, ‘att de filigén återkommande texterna i
Evangeliiboken/för många "ibland" dem', fom” beföka
Herrans: hus, férlora nyhetens behag; ehuru jag fruk¬
tar, att de, fom deréfver ‘meft klaga, mink fkuile
kunna göra reda för "deras innehåll; {4 "följer dock
icke "deraf, att de förlora det died fom ligger i
den frukt, man af deni Kan hemta. Ingen mennifka,
ehuru enformiga hon må finna dagens, flunder och å¬
rets tider, ville fakna hvad de i naturen. medföra,
Likafå litet kan någon chriften mifskänna nödvändig.
heten för det andliga lifvet af ‘den i kyrkan omlépan.
de betraktel fen öfver visfa, alltid Rteukorpandes
fycken af “Uppenbarelfen

Men är det blott i Kyrkan, vi dermed fkole fys.
felfätta. våra tankar? ; Och fkulle ‘val evangeliiboken,
om. dens ock fullkomligen. vores hvad den borde vara,
ett i enlighet med. uppenbarelfens ging och utveck¬
ling, anordnagt. fammandrag af. defs: fSrnimfta innehåll;
kunna, erfätta. bibeln fjelf2- Åtminftone ar det, for ofs,
mine Bröder, fom fkole förkunna Herrans ord, en
nödvändig, fak, .att, vi hemte det ur fielfva den heli¬
2 Killan,).. Hyad«cfkulle, vii kunna» uträtta, om yi! ej
hdlle ofs till fkcrifteny. *fafom den: fafa Gude grounds

hvilken