OCR Output

befinnat. Men visferligen undflyr det ofs, om vi

flygtigt genomögne, hvad vi tycke vara få. klart och
enkelt, utan att eftertänka, huru djupt det tillika är;

LikafA- forhiller- det fig: med våra" åhörare." DE;
fom; flitigt -kömma i kyrkan föratt ‘hora’ Guds ord: ock
derefter rätta fig, finna i våra predikningar, “ehiira
mycket vänligt de mf) inhehålla få fränt ae annärs
fro chrifteliga Och ej vårdslöft och likgiltigt utförda;
alltid onfigon ting; vfomedé sma ligga p& hjertat, DE
deremot, font nigon: ging*befoka Gude hus for att RR
höra - en: berömd: predikant och © "förnimma ~ någon" ‘ting
nytt fom kan bli ett’ talfimne,’ imi’ fig oftaft i fin
vintan bedragne och klaga’ öfver ‘det enahanda afven
i de bifta framftillningar af dén- himmelfKa ° *fanhins
gens, den gudomliga nådens ord.

Det förhåller fig med Hidgel ibland dem, on fora
denna klagan fafom med en vitter man i ‘Tyikland 2),
fom bekände om fig fjelf, att han var ledfen vid fommarn
för defs alltid gröna dragt, Han hade. önikat, att den
hågon gång varit röd. . Men hvad. annan grund. kun¬
de ett få orimligt klander, en få dåraktig. önfkan haf.
ya, an ett nyckfullt lynne eller en fjuklig. kinfla hos
den eljeft genom fitt fkarpa förflånd utmärkte mans.
nen? Likaf& är hos dem, fom. ledsna vid. det biblifka
ordets , . under all mingfalldighet, dock egna himla.

färg, felet deras Sök Men el. vi till; Bibeln, fjelf,
eS eee » hore

¥) Vesting.