OCR Output

Sa Bibel - Sillfkapets Comité jemte en talrik
famling {& val af fallfkapets öfrige ledamöter, i fyn¬
nerhet af det vid Prefimétet nirvarande Prefterfkapet,
fom saf andre &hdrarey efter fkedd kallelfe i Norr¬
lands Tidningar fig &§ Kongl, Gymnafii Feftivitetsfal
infunnit, uppftimdes Nyo 139 i Svenfka Pfalmboken
af valda röfter ibland ungdomen vid Gymnafium’ och
Scholan; hvarefter Sillikapets Ordférande, Hw Here
Bifkopen, _Commendeuren af Kongl, Nordftjerne-Or¬
den, En af de aderton i Syenfka Academien, DoGor
Frans Michaé! Franzén uppträdde. i cathedern och
öppnade högtidligheten med följande: tal:

Den Heliga Skrift, fom utgör det andra bandet
till naturens bok, liknar denna äfven deri, att defs
innehåll, om det ock vore hvar dag för våra ögon,
dock alldrig blefve hyardagligt, ‘Ty icke mer, an
himmelen, kan uppenbarelfen föråldras; och fifom
ljufet Hvar niergon och grénfkan hvar vår äro nya,
éhuru de famma, få erbjuder ock Bibeln, under en
årligen och dagligen förnyad läsning, alltid något
” nytt ämne" eller en ny fida deraf, Hvem af eder, m,
Bröder, fom prediken år ut och år in, öfver famma
tiblifka ord, har icke erfarit, att, hvarje gång han
ånyo begrundar textens innebåll, och under bön till
'Gua föker deri ett ämne för fin predikan, finner han
någon ting, fom han förut icke få noga bemärkt eller

(2) ; befinnat,