OCR Output

1080 —2

stora, äfven en ganska vacker och for schweizerost betecknande ögon—
bildning, hvilken torde blifva än bättre, sedan för ostens lagring erhål—
lits fullt ändamålsenliga lokaler. Meningen är nu att på nyåret bereda
denna ostsort i större skala för att kunna anställa äfven ekonomiska
jemförelser emellan denna och Westerbottens—osten. Blir äfven detta,
för hvilket ock goda skäl finnas, tillfredsställande, skulle en del af lä—
nets mej‘erier med fördel kunna öfvergå till beredning af denna sorts
ost, som har ganska stor afsättning inom vårt eget land. Till Sverige
importeras neml. årligen en 70,000 kg. schweizerost, hvilken siffra mot—
svarar öfver i/; af den inom länet tillverkade Westerbottens—osten.

Något nytt mejeri har under året icke tillkommit. Under det—
samma hafva 39 mejerier, emot 41 närmast föregående år varit i verk—
samhet. _Af dessa hafva 32 varit i gång större delen af året, 6 endast
under årets första hälft och 1 började först fram på hösten. Den till
mejerierna inlemnade mjölkmängden uppgår till omkring 2,800,000 liter,
emot 3,300,000 liter förlidet år, således en minskning af något öfver
15 9/%. . Af mjolken har erhållits omkring 215,400 kg. mogen ost, som
efter ett medelpris af 1,10 pr kg. motsvarar en summa af i det när—
maste 237,000 kronor. f

Mejeriskolan vid Robertsfors har under detta liksom under fö—
regående år utöfvat en gagnande verksamhet, i det att den forsedt
linet med dugliga mejerskor. Undervisningen har såväl i det teoretiska
som praktiska ledts med sakkännedom och skicklighet samt har af ele—
verna omfattats med intresse, bvilket tydligt åädagalades under den med
dem ”anstälda afgångsexamen sistlidne höst.

Såsom vanligt i all synnerhet under dåliga foderår har boska—
pen äfven under det nu gångna Aret oskyldigt fått sitta emellan for
menniskans oförlåtliga liknöjdhet och okloka beräkningar så fasansfullt,
som tillståndet i år varit, hör dess bättre dock till undantagen, ty ehuru
det nistan alla vérar plar blifva brist på foder, äro kreaturen dock ej så
försvagade af svält, att de, hvilket i år inträffat på flere ställen, måste
lyftas på benen eller om qvällarne hemforslas från betet på åkdon eller
man på landsvägen måst hålla in hästen, tills de arma verelserna hun—
nit att på sina stela ben, som darra under bördan af den skelettlik—
nande kroppen, förflytta sig ur vägen. Hir om någonsin borde lagen
med hela sin kraft tilämpas, men tyvärr är det på grund af brist på