OCR Output

— 38 —

oaktadt den till mejeriet inlemnade mjölkmängden uppgått till ej fullt
26,000 liter (= 10,000 kannor). _T och med verksamhetens början i
höst hafva äfven ytterligare . ett par mejerier inom de nordligaste delarne
af länet öfvergått till beredning af smör och skummjolksost, hvarfor
finnes god afsättning vid den derifrån ej så synnerligen långt aflägsna
jernvägslinien. har äfvenledes med godt resultat tillverkats
smör endast under sommaren vid ytterligare ett par mejerier inom Wän—
näs socken. Med höstens ingång hafva dessa i brist på lokaler dock
återgått till uteslutande ostberedning. Det är likväl att hoppas, att
denna olägenhet till ett annat år skall komma att afhjelpas och till—
verkningen vid dessa baseras uteslutande på smör— och skumostbered—
ning, hvilket, & orter med sådana kommunikationer att smöret utan att
frysa‘ eller på annat sätt skadas kan afsändas till smörexportören en
gång i veckan, obestridligen lönar sig bättre än tillverkning af uteslu—
tande sötmjölksost. 2

För att belysa rigtigheten häraf tillåter jag mig anföra följande
siffror: Beräknas priset & 1:ma exportsmör till i medeltal 2 kr. pr kg.
fritt i Goteborg — priset derå varierar under vintermånaderna, då mjölk—
tillförseln vid länets mejerier är storst, emellan 1,90—2,35 pr. kg. —
och om för skummjölksosten efter isskummad mjölk erhålles 50 öre pr
kg. blir mjölkpriset 9;4 öre pr liter (— 24 öre kannan). nuva—
rande ostpris, som i medeltal ej är högre in 1,10 pr kg., realiseras
mjölken till blott 8,1 öre litern (= 21 öre kan_nan). Till förmån för
smörberedningen uppstår således en skilnad af 1,3 öre litern (== 4 . öre
kannan), hvilket vid ett mejeri med en årlig tillförsel af 100,000 liter
(= 48,200 kannor) pr år gör 1,300 kronor. 4

I detta borde för de mejerier, som äro lyckliggjorda med goda
kommunikationer, ligga en maning att egna smörberedningen större upp—
märksamhet än hittills. — Mejeriernas ställning är nu en gång sådan, att
hvarje utväg, som kan bidraga till ökad inkomst, måste anlitas, äfven
om denna utväg i sig innefattar något nytt, något ännu opröfvadt.

I sammanhang härmed må äfven nämnas att det i år vid Ro—
bertsfors mejeriskola är gjordt försök i mindre skala med tillverkning
af schweizerost. De härvid framstälda ostarna utmärka sig alla, så
långt man nu kan döma, för en med äkta schweizerost förvånansvärd
snarlik. smak, dessutom hafva de sist beredda ostarne, som äro mycket