OCR Output

deremot den indirekta skadan, ty de olägenheter man genom depöten
ville undvika, neml. konkurrens emellan mejerierna vid försäljningen
och köpmännens missbjudande af varan, de gifva sig efter depötens fall
mera än någonsin märkbart tillkänna. Och vid de mejerier, der man
velat hålla priset uppe, har det i höst varit förenadt med ganska stora
svårigheter att fördelaktigt afyttra produkterna. Man skulle måhända
tro, att detta äfven förorsakades af öfverproduktion af Westerbottens
ost, men: detta är dock, icke förhållandet. Den börjar tvärtom röna allt
storre och större efterfrågan, ju mera den blir känd, men fordelarna
häraf tillfalla endast de 4 eller 5 grosshandelsfirmor i Stockholm, hvilka
uppköpa nästan all den inom länet tillverkade osten och hvilka, efter
att först hafva prejat ner priserna, sedan ej utan betydlig förtjenst af—
yttra den i större och mindre poster till hökare såväl i Stockholm som
landsorten — ja, det är vanligt att t. o. m. köpmännen i en del norr—
ländska städer taga sitt behof af denna ost från Stockholm.

Mejerierna skulle derför, om de på ett eller annat sätt sökte
komma i förbindelse med dessa mindre afnämare, få ej allenast mera
betaldt utan äfven större afsättning för sin vara än hittills genom att
så godt som uteslutande sända dem till endast några få större firmor.

Tillverkningen vid mejerierna har fortfarande och endast med
undantag af vid ett par stycken i norra delen af länet utgjorts af
Westerbottens—ost. qvalitet har vid mejerier, der man förfogat
öfver dragfria och ändamålsenliga lokaler, öfvervägande varit god; vid
de mejerier åter, der man icke velat egna dessa omständigheter någon
uppmärksamhet utan envisas med att hafva illa ombonade ostförvarings—
rum samt för öfrigt icke ansett det lönande att tillhandahålla ändamåls—
enliga redskap m. m, annat dylikt, har osten ej heller kunnat blifva
annat in underhaltig. Lyckligtvis äro mejerierna tillhörande den sist—
nämda gruppen ett fåtal och göker man & de flesta ställen göra allt
hvad göras kan för att erhålla prima produkter, särskildt gäller detta
uttalande mejerierna i länets nordliga socknar.

Vid ett par mejerier inom Byske socken har under året till—
verkats mest smör och skummjölksost. För det förra har på platsen
erhållits 1;83 pr kg och för skummjölksosten 60 öre pr kg. Detta har
möjliggjort att mjölken vid ett af dessa mejerier — Långträsk —— kun—
nat realiseras till netto ej fullé 8,1 öre pr liter (== 21 öre kannan),