OCR Output

C 39 _

Socken. Byanamn. Arbetets beskaffenhet.

Skellefteå | Furunäs Anvisning för gödsling, afdikning och
bearbetning af &kerjord.

Burträsk | Bygdsiljum _+ | Hölls laga syn för utrönande af nyttan
utaf sänkning af en sträcka i Rickleå
elf, för vinnande af nödigt utlopp

| f för kringliggånde marker.

Under en del af sommaren har jag varit Mosskulturförenin—
gens ingeniör, Miller, följaktig vid hans inom länet företagna under—
sökningar af mossar. Hvad af dessa undersökningar framgått, förefinnes
på många ställen goda odlingstillfällen och kommer antagligen moss—
kulturen inom länet att, i en framtid, spela en betydande roll inom
landthushållningen. — Att uppmärksamheten redan' nu väckts i denna
riktning, derom vittna de ej obetydliga mossodlingar som här och der
förefinnas, men som största hindret är svårigheten att med jordegarens
egna små tillgångar få dessa mossar behörigen torrlagda, kan naturligt
vis dessa odlingar ej bedrifvas i någon egentlig stor skala. Önskligt
vore, om vilkoren för statsanslags erhållande blefve lindrigare och större
summor för detta ändamål ansloges.

Hafreodlingen går med raska steg framåt och härtill bidrager
i ej oväsentlig grad det förtroende som mer och mer gör sig gällande
för de konstgjorda gödningsämnena.

Ett önskningsmål härutinnan vore, om dessa för jordbruket så
vigtiga varor kunde ställa sig billigare för jordbrukaren än hvad de
nu göra här uppe. Boskapsskötseln inom fjellsocknarna står ännu på
lig stindpunkt, dock synes år ifrån år större omsorg egnas denna vig—
tiga handtering. Ladugårdsritningar har af undertecknad, på begäran, i
åtskilliga byar uppgjorts. —— Från Piparböle fiskodlingsanstalt utsläpp—
tes i Ume elf cirka 40,000 laxyngel. Denna höst är i anstalten in—
lagda cirka 60,000 befruktad laxrom.

Under året har jag färdats 322,8 mil på 119 rese— och förrätt—
ningsdagar. / Umeå den 20 December 1892. i

Carl Berghmark.