OCR Output

284 0

Arbetets beskaffenhet.

Socken.
4
Lycksele | Kroksjö — Undersokning och dikesstakning m. m.

Brattfors D:o anvisning för konst—
gjorda gödningsämnens användning.

Tannträsk Undersokning och anvisning för konstgj.
gödningsämnens användning.

Lycksele Undersökning och anvisning för konstgj.
gödningsämnens användning. A fväg—

: ningar.

LilWW Holmträsk | Afvägning och stakning för sjösänkning.
Anvisningar,

Arfliden Allehanda anvisningar och råd.

Degerfors | Eckorrträsk Undersökning af mossar m. m.

Eckorrsele Undersokning af mossar, råd samt an—
visning för sammas odling m. m.

Hjuken Undersokning och råd samt anvisning
för sammas odling m. m.

Böjern Undersökning och råd samt anvisning
för sammas odling m. m.

Degerfors — Undersökning af mossar. Förslag till
gödsling.

: Umeå | Hissjö Undersökning af mossar. Förslag till
godsling. 5

Norrmjöle Undersökning for frostlängdiga markers
torrläggning. — Anvisning för konst—
gjorda — godningsimnens användning
fn m.

Aheden Undersökning af mossar för odling, för—
slag till sammas torrläggning och od—
ling; © Anvisning och råd för dikning
och gödsling af förut odlad mark.

Stöcke

Afvägning och utstakning af afloppsdike.
. af dikesplan inom byn.
Anvisning for godsling m. m.