OCR Output

se3

(Bil. B.)

Lansagronomens årsberättelse för år 1892.

Till Westerbottens Läns Kongi. Hushållningssällskaps
Förvaltningsutskott.

Härmed får jag vördsammast afgifva rapport öfver min verk—
samhet under år 1892.

Under Februari och Mars företogs, enligt order, en resa genom
socknarne Nordmaling, Bjurholm, Fredrika, Asele, Dorotea, Wilhelmina,
Lycksele och Degerfors, der jag i byarne Lefvar, Sunnansjö, Agnäs,
Bjurholm, Wiska, Tallsjö, Elgsjö, Åsele, Lomsjö, Lajksjö, Bergvattnet,
Torfsjö, Dalago, Svannäs, Siksjö, Brattfors, Lycksele, Eckorrtrisk,
Eckorrsele, Degerfors och Tafvelsjö haft och hållit före—
drag uti allehanda ämnen rörande landthushållningen. — Dessa samman—
träden hafva varit i allmänhet talrikt besökta och intresset stort.

Under sommarens lopp har samma socknar besökts och i föl—
jande byar nedannämnda arbeten utförts:

Socken. Byanamn. .__Arbetets beskaffenhet.
Nordmaling Ängersjö Undersokning af odl. mark. Anvisning
for odling af samma.
s Lefvar ' Anvisningar för torrliggning och gods—
ling m. m. af vattendränkt åker.
Afva Anvisningar for torrläggning samt un—
dersökning m. m. af tilltänkt sjösänk—
ning. $
Hummelholm Omreglering af dikningsplanen inom byn.
Anvisning och
Torrbole _ Anvisning för användning af konstgj.

gödningsämnen m. m.