OCR Output

f

20 81 —

resekostnader och dagtraktamente af sällskapets medel bekostades. Kurs—
deltagarne fingo kostnadsfritt såsom modeller medtaga allt hvad de
under kursen förfärdigat, hvarjemte hvar och en fick emottaga ett
exemplar modellserieplanscher, hvilka af Ingenior Wallander blifvit ut—
arbetade och hvaraf utskottet till slöjdskolornas tjenst inköpt 50 ex.
for en kostnad af 200 kronor.

De medel, som under fret varit af Staten, Landstinget och
Hushållningssällskapet anvisade för husslöjdens befrämjande jemte det
som influtit vid slöjdskolan i Umeå för försålda arbeten, hafva blifvit
använda till inköp af materialier och undervisningsmateriel, till under—
stöd åt ofvannämnde slöjdskolor, till anordnande af slöjdundervisnings—
kursen för folkskolelärare, hvilken ensamt medtog en kostnad af 1,131
kronor 80 öre, samt till löner åt den kringresande slöjdundervisaren
och till läraren vid slöjdskolan i Umeå äfvensom till andra nödvändiga
utgifter vid samma skola. å

C). Möten och utställningar.

Något annat möte än ofvannämnde hästpremieringsmöte har ej
under året hållits.

D). Hushållnmgssallskapets orgamsatlon och allmänna verksamhet.

Sällskapet har i fråga om organisationen icke under året un—
dergått någon förändring.

En ordinarie vinter— och en sommarsammankomst hafva hållits
enligt stadgarnes bestämmelser och förvaltningsutskottet har under året
sammanträdt 17 gånger, nemligen den 29 januari, 1 och 15 Februari,
T och 29 Mars, 11, 19 och 29 April, 2 och 31 Maj, 9 och 28 Juni,
7 och 18 Juli, 29 Augusti, 7 Oktober och 19 December.

Förvaltningsutskottet.