OCR Output

20 30 =

kust icke kan af en person medhinnas, har förvaltningsutskottet låtit genom
särskild komité utreda frågan huru härvid lämpligast borde förfaras och
har utskottet uppe denna komités förslag indelat länet i 10 kontroll—
— distrikt, hvilka hvart och ett skall erhålla en af sällskapet med ett
mindre belopp aflönad kontrollant. Detta förslag kommer nu att un—
derställas sällskapets pröfning.

i). Åtgärder för husslojden.

Slöjdskolan i Umeå har i likhet med många föregående '
varit i verksamhet efter samma plan och med samma lärarekrafter som
i åtskilliga föregående års berättelser angifvits. Lirjungarnes antal har
varit och är fortfarande 15 st. är 2—årig med ombyte vid
hvarje vartermins början. Virterminen varar från 15:de Januari till
15:de Juni och hostterminen frin 15 September till 15 December. Un—
dervisning meddelas i snickeri, svarfning och träsnideri. Alla skolans
elever undervisas i teckning och linearritning, dels af en för skolan an—
stäld lärare och dels vid en teknisk söndags— och aftonskola, hvartill
förvaltningsutskottet kostnadsfritt upplåtit lokal i slöjdskolehuset. I
denna skola erhålla eleverna äfven undervisning i räkning, geometri och
skrifning m. m.

Vid de med folkskolorna förenade slöjdskolorna i Säfvar, Byg—
deå, Robertsfors, Löfånger, Hörnefors, Olofsfors, Bjurholm och Örträsk /
hafva slojdkurser varit anordnade i enlighet med foreskrifterna i kongl.
kungörelsen den 11 September 1877 —angående anslag för beredande af
undervisning i slojd och hafva sju af dessa skolor hvardera under året
erhållit ett understod af 75 kronor af: de medel som— varit ställda till
förvaltningsutskottets förfogande för slöjdverksamhetens befrämjande.

Den i sällskapets tjenst anställde kringresande slöjdundervisa—
ren har under året hållit 3 undervisningskurser inom olika delar af
länet, hvardera omfattande en tid af 3 månader, Dessa kurser hafva
med stort intresse omfattats i de trakter der de hittills varit anordnade
och ansokningar hafva från en del af dessa trakter ingått om att slöjd—
läraren åter måtte så fort som möjligt få dit återkomma. å

Afven under sistl. sommar har en slöjdkurs för folkskolelärare
under ingeniör J. Wallanders ledning varit anordnad i Umeå under en
månads tid, hvari 15 st. folkskolelärare och lärarinnor deltogo, hvilkas