OCR Output

20 —

har en gång under året inspekterats af statsagronomen G. Liljhagen.
Fröken Gustafsson som sistl. höst på egen begäran lemnade sin plats
har till sin efterträdare mejerskan Maria' Björkman.

6 nya elever antogos sistl. host.

Öfver verksamheten vid mejeriet redogöres uti särskild bilagd
redogörelse,

d). Åtgärder för annan husdjursskötsel

hafva ej under året blifvit vidtagna.

€). Ätgärfler för trädgårdsskötseln.

Länsträdgårdsmästaren som sedan 1 Maj 1884 oaf brutet varit an—
stäld inom länet har uti en sakrik årsberättelse redogjort för sina ar—
beten under året. Deraf framgår att han derunder haft tjenstgöring
inom Burträsk, Skellefteå, Byske, Norsjö, Umeå, Säfvar, Bygdeå, Ny—
sätra och Löfångers socknar, hvarvid hans biträde tagits i anspråk &
öfver 80 olika stillen. Flere af dessa ställen hafva blifvit besökta 2
å 3 t. o. m. © olika tillfällen, förrättningarne hafva bestått uti uppgö—
rande af ritningar med dertill hörande kostnads— och planteringsförslag
dels nya och dels till utvidgande eller omläggning af äldre träd—
gardar, utstakningar, häckklippning, frösåning, plantering af såväl träd
och buskväxter som perenna och ettåriga örtartade växter, anskaffande
af växter, trädgårdsredskap m. m. Uppgallring och rensning af träd—
partier och lundar samt för öfrigt uti meddelande af råd och upplys—
ningar uti allt som berör trädgårdsodlingen och dermed i sammanhang
stående grenar.

De växter som under hans ledning under året blifvit plan—
terade utgöra:

24— frukttrad,
551 parktrad,
271 bärbuskar,
1,352 prydnadsbuskar,
1,600 häckväxter, eller
> tillhopa 3_,798 st., hvartill kommer ett betydligt antal örtartade plan—
tor af blomster och köksväxter.