OCR Output

E9

De mejerier som slagit in på smörtillverkning hafva genom sina lägen
haft afsättning vid jernvägsbyggnaden och dervid erhållit rätt god be—
talning för sina produkter. Vid Robertsfors har försök gjorts med
tillverkning af Schweitzerost, hvilket äfven efter hvad hittills kan bedo—
mas lyckats bra. $
Något nytt mejeri har icke under året tillkommit. 39 hafva
varit i ging emot 41 under nästföregående år, _Af dessa hafva 32
varit i gång större delen af året, 6 endast under förra halfåret och 1
började först på hösten. Den till mejerierna inlemnade mjölkmängden
uppgår till omkring 2,800,000 liter, hvaraf erhållits omkring 215,400
kgr mogen ost, som efter ett medelpris af 1,10 pr kgr motsvarar en
summa af nära 237,000 kr. 2

Länsmejeristen Nyberg har under året varit i verksamhet inom
länet, öfver hvilken verksamhet såväl som öfver mejerihandteringens och
boskapskotselns utveckling och stindpunkt närmare angifves uti hans
årsberättelse. Hans rese— och förrättningsdagar uppgå till 98 och den
väglängd han under sina resor tillryggalagt belöper sig till 287,2 mil.

Under året har har han dessutom med understod af Landstin—
get utgifvit en broschyr »om tillverkning af Westerbottens sötmjölksost
jemte normalritningar och virkesförslag m. m. till ostmejerier, afsedd till
ledning vid och anläggning af mejerier inom Westerbottens län».

T Tikhet med några föregående år har ett ex. af nordisk mejeri—
tidning genom förvaltningsutskottets försorg och på sällskapets bekost—
nad tilldelats hvarje af länets i gång varande mejerier.

Länsmejerskan likasom under många föregående år lem—
nat undervisning i smor— och ostberedning i de trakter af länet der ej
mejerihandtering bedrifves, synnerligast inom lappmarken.

Vid 07zq'c7iskolan_ & Robertsfors hafva sex elever ätnjutit un—
dervisning. Den 20 sistl. Oktober förrättades afgångsexamen, hvarvid
alla erhöllo goda betyg.

Af de afgående eleverne har 1 erhållit plats i Ängelmanland
i i Södermanland, 2 i Jemtland, 1 i Westerbotten och 1 Norrbotten.

Såsom lärare vid skolan hafva under året fungerat fröken Anna
Gustafsson i den praktiska, agronomen Edvin Westerlund i den teore—
tiska undervisningen i mejerihandteringen och ladugårdsskötseln samt
folkskoleläraren Albert Westerlund i rikning och skrifuing. Skolan