OCR Output

S id o

kilometer. For utförande af samtliga dessa arbeten såväl större som
mindre kommer anslag af allmänna medel att sökas.

Derjemte hafva åtskilliga förrättningar afseende sänkning af
sjöar för anläggande af uppdämningsängar under året handlagts, men
som dylika undersökningar vanligen kräfva en noggrann utredning och
jakttagande af laga former för att erhålla gällande kraft, har endast
en sådan förrättning kunnat afslutas och de öfriga måst balanseras till
kommande år för att nödigt förordnande att hålla syn enligt dikesla—
gens föreskrifter under tiden måtte anskaffas.

För att med större säkerhet kunna bedöma en jords duglighet
har jag ett par gånger ansett nödigt låta undersöka prof deraf å kemi—
ska anstalten i Umeå. Ena profvet var hemtadt från sjön Grundtrasket
inom Vestra Lainijaur i Malå socken. Sjön är mycket grund och fråga
hade väckts, om det kunde vara lönande att gräfva ut densamma. Vid
besigtning visade sig botten i sjön vara af annan beskaffenhet än i de
träsk eller sjöar å& andra trakter af länet, hvilka efter sänkningen lem— _
nat så rikliga grässkördar och undersökningen visade att hufvudbestånds—
delen af oorganiska ämnen var infusoriekalk, s. k. Degernäsmjöl (0,96
procent i syra löslig); kali och fosforsyra förefans i högst ringa mängd,
men qvantiteten organiska ämnen (beräknad efter glödgningsförlusten)
uppgick till nära 40 procent, hvaraf man kan sluta att qväfvetillgången
ej heller var så obetydlig.

Ett annat prof, äfven från Malå socken, nemligen från en
högländ som odlingsmark vid skiftet upptagen trakt inom Ostra Laini—
jaur, bestående af obetydligt mylla på sandbotten, visade deremot en
mycket ringa halt af de för växterna nödvändigaste näringsämnena;
organiska eller mullbildande ämnen utgjorde endast 5,1 procent och Kal—
ten af kali var 0,09, af kalk O0,16 och af fosforsyra 0,95 procent (då
0,2 procent kali, 0,5 procent kalk och 0,2 procent fosforsyra anses vara
normalt i en god åkerjord). Denna jord kräfver således riklig godsling
med alla för växterna nödiga näringsämnen samt dessutom tillförsel af
mullbildande ämnen, dyjord o. d. for att kunna lemna lönande afkast—
ning; och detsamma torde förhållandet vara inom hela denna trakt af
Mal& socken enär jorden derstädes i hufvudsak företer samma utseende.

Antalet i årets reseplan upptagna förrättningar utgjorde 45 och
arbetsdagarnes antal hade beräknats till 128; på grund af att snön