OCR Output

>> 291 ——

Enligt samma byrås beräkningar skulle länets skörd för år

1892 utgöra: §
5,400 hektoliter höstråg,
700 d:o vårråg,

148,900 d:o korn,

6,900 d:o hafre,
7,400 d:o blandsäd,

180,700 d:o potatis.

Sädesslagens medelvigt i kilogram för 1 hektoliter beräknas

för höstråg till 59,1,

# — — —038,

> korn 3. 46,1;

Dessa qvantitets och vigtberäkningar äro dock uppenbarligen
allt for höga, beroende på att de uppgifter p& hvilka statistiska byrån
grundat sina beräkningar afgifvits så kort efter skördens inbergande,
att hela vidden af dess dåliga beskaffenhet då ej kunnat fullkomligt
bedomas. 3

B. Åtgärder för direkt befrämjande af jordbruk och boskapsskötsel

a. Atgiirder för jordbruket i allmänhet.

Länsagronomen var under Februari och Mars månader beor—
drad att inom socknarne Nordmaling, Bjurholm, Fredrika, Åsele, Doro—
thea, Wilhelmina, Lycksele och Degerfors hålla föredrag i ämnen
rörande landthushållningen och höllos derunder ”offentliga föredrag uti
21 byar inom förenämnde socknar, hvilka föredrag i allmänhet voro
talrikt besökta och hvarvid i allmänhet visats stort intresse. Under
sommarens lopp besöktes &nyo samma socknar äfvensom Umeå, Skel—
lefteå och Burtrisk socknar och utfordes dervid åtskilliga förrättningar
inom 43 olika byar, Dessa förrättningar omfattade undersökning af
odlingsmark och anvisningar för dess odling, anvisning för torrläggning
och gödsling af vattendränkt åker, undersökningar och afvägningar för
tilltinkta 'sjösänkningar, anvisningar för konstgjorda gödningsämnens
användande, utstakningar och afvägningar af afloppsdiken samt omreg—
lering af dikesplaner efter laga skiften m. m. —