OCR Output

22290 .

lofvande sätt, hvadan foderskörden i allmänhet blef god ehuru den &
åtskilliga ställen skadades af regn och på lågländta trakter till och med
forstordes af det ovanligt höga vattenståndet i elfvar och bäckar.
Sädesslagens mognad deremot försenades på ett oroväckande
sätt, och mången landtman såg med bekymmer den ena dagen komma
och den andra gå, utan att hans åkrar började skjuta ax. Det säde,
som visade största utvecklingen, var rågen, & de få ställen der den
bibehållits efter föregående ogynsamma. vinter, ty den blommade samti—
digt med det att kornet började skjuta ax och hade gifvetvis ett godt'
försprång framför det sistnämnda sädet. Den hann ock mångenstädes
till den utveckling att den lemnade ett tillfredsställande skörderesultat.

Hafren torde ingenstides inom länet hafva lemnat fröbar kärna
och blef nog äfven i de aldra flesta fall mejad såsom grönfoder.

Potatisen, som till följe af de tidiga nattfrosterna blef hindrad
i sin utveckling, har äfven lemnat en klen skörd, mångenstädes ej ens
— utsädet åter.

Uti Länsstyrelsens till Kongl. Maj:t aflåtna omdöme om 1892
års skörd meddelas:

»att höskörden & nedre landet varit medelmåttig, men i Lapp—
marken något under medelmåttan och skadad af regn;

att sädesskörden & nedre landet varit under medelmåttan, men
i lappmarken betydligt under medelmåttan, närmande sig missväxt, samt

att potatisskörden & nedre landet varit medelmåttig, men i lapp—
marken mycket under medelmäåttan.»

Enligt Statistiska Centralbyråns sammandrag af kronolänsmän—
nens rapporter om skörden för förra året framgår:

att potatisens beskaffenhet varit i allmänhet god;

att skorden af öfriga rotfrukter varit under medelmäåttan;

att skörden af lin och hampa varit medelmäåttig;

att höskörden från odlad jord varit något öfver medelmåttan
och frin naturlig äng under medelmåttan;

att halmafkastningen varit mycket god;

att sädestillgången blifvit mycket otillräcklig;

, att fodertillgången blifvit i det närmaste tillräcklig, och —
att bergningsvädret i allmänhet varit mycket ogynsamt.»