OCR Output

>> 18 —

i Skellefteå stad: Ordforande: v. Konsul Helmer Häggbom;
ledamöter: Handlanden Joh. Sidenmark och Hand—
landen C. L. Sjöström.

$ 19. Till Domänvärderingsmän återvaldes Herrar
O. D. Klockhoff och A. Wahlin med Herrar H. Bexelius
i Löfånger som suppleant for den forre och E. O. Mång—
berg for den senare.

§ 20. Att å Hushållningssällskapets vägnar deltaga
uti granskningen af Umeå Spritbolags räkenskaper för in— —
nevarande år valdes Doktor N. A. Bergenholtz, med Hä—
radsskrifvaren O. T. Bergstrom som ersittningsman samt for
Skellefteå Bpritbolags räkenskaper Kapten m. m. O. Schildt
med Kronolinsman A. Nettelbladt som ersättningsman.

§ 21. Att inom 14 dagar härefter justera detta
protokoll utsågos Häradsskrifvaren O. T. Bergstrom, Ofver—
_]agmastaren A. M. Hellström och Direktör L. K_]ellen

Är och dag som ofvan.

In fidem:
E. O. Mangberg. >

Justeradt:
O Th. Bergstrom. A. M. Hellström.
Lars Kjellén.