OCR Output

l9 >

&

mjölken vid de i närheten af jernvägen belägna mejerierna
bör förädlas till smör och skummjölksost.

Räntmästaren Mångberg ansåg att då mejerier som
ligga nära jernvägen hafyva lätt att vinna afsättning för sitt
smör böra de slå in på denna handtering.

Dir. Kjellin ansig att det norrländska smöret lik—
som osten på grund af det utmärkta fodret borde blifva
bättre än det som tillverkas söderut. Det vore en fordel
om flere mejerier kunde förmås att göra smör och sköta
mjölken bättre. å f

Länsmejeristen Nyberg upplyste att flere mejerier
beslutit sig för smörberedning.

Länsagronomen Bosin framholl flere fördelar vid
smorberedningen framfor tillverkning af ost. D& varan kan
fortare omsättas, behöfs mindre rorelsekapital, risken blir
mindre och lokalerna billigare.

Direktör Kjellin påpekade att leverantörerna borde
återtaga så mycket som möjligt af skummjolken till upp—
födning af kalfvar, hvarigenom en lättnad uppstode att er—
hålla bättre djur.

Den förda diskussionen skulle utgöra svar äfven &
denna fraga.

$ 13. Herr ordforanden anholl om länsmejeristen
ville upplysa hurn den i vinter påbörjade schweitzerosttill—
verkningen vid Robertsfors utfallit, hvarpå denne meddelade
att resultatet efter hvad hittills kunnat bedömas visat sig
gynnsamt.

Herr ordföranden 'upplyste vidare att han vid sitt
besök i Tärna sistl. sommar erfarit att smörtillverkningen i
denna aflägsna ort vore rätt betydlig och att smöret expor—
terades till Norge. Efter samtal med norske köpmän i Mo