OCR Output

S 40 —

ställd. 100,000 kronor hade redan begärts för genomfö—
rande häraf.

Herr ordföranden lemnade vidare den upplysmngen
att nya jernvägstariffer med billigare taxa for frakt af god—
ningsämnen vore under utarbetande och ansåg nyttigt att
äfven _ Hushållningssällskapet genom _ förvaltningsutskottet
gjorde en framställning i dylikt syfte.

Öfverjägmästaren Hellström uttalade önskan att hus—
hållningssällskapet ville understodja Konungens Befallnings—
hafvandes framställning att andra punkten af jordbruksli—
genhetskomiténs förslag måtte tillämpas äfven för detta län.

Derefter beslots att lemna förvaltningsutskottet upp—
drag säväl derom som om framställning till jernvägsstyrelsen
om billigare frakter för gödningsämnen.

Den forda diskussionen skulle utgöra svar å frågan.

Frågan N:o 2:

Hvilken nytta hafva de i närheten af jernvägen be—

lägna mejerierna af densamma och huru bör mjölken wd
dessa foradlas?

Länsmejeristen Nyberg öppnade diskussionen
rande denna fråga med följande anförande: »Af jernvägen
hafva de i närheten af densamma belägna mejerierna den
oskattbara nyttan att de, utan en lång och dyrbar lands—
vägstransport, äro i tillfälle att utan afbrott året om sända
sina produkter till den marknad der de blifva bist betalda. .

Den marknad, som hittills varit och för närvarande
är den för oss bästa är den engelska och den mejeriprodukt
som derstädes blir bäst betald, for såvida den, hvilket är
ett oeftergifligt vilkor, är af prima qvalitet, är smör. En—
ligt statistiska uppgifter steg Englands import af smör för