OCR Output

_ y ,

hafvandes utslag, hvarigenom Hallberg dömts återbära en
del för högt debiterade hyror. ;

§ 10. Uppå derom gjord framställning beviljade
sällskapet i enlighet med forteckning (Bil. H.) af—
skrifning af ledamotsafgifter till ett belopp af 40 kronor 50
öre dels för aflidna och bortflyttade ledamöter och dels for
sådana som förklarat sig vilja från sällskapet afgå.

$ 11. Härefter föredrogs ånyo förslaget till utgifts—
_ och inkomststat punktvis och godkändes i sin helhet.

§ 12. Vidtogo öfverläggningarne öfver de till di—
skussion uppställda frågorna i följande ordning:

Frågan N:o 1: ;

Hvad kan och bör göras för ett allmännare nyttig—
görande af länets vidsträckta mossmarker? .

Länsagronom Bosin öppnade diskussionen med ett
föredrag om mossarnes tillkomst och beskaffenhet. De voro
af 2 slag: högmossor, hufvudsakligen bestående af s. k. hvit—
mossa och föga egnade för odling. Af dem erhålles deremot
k. torfströ, hvilket ämne beskrefs och framhöll talaren
dess värde och stora nytta. $

Det andra slaget, lågmossar, voro de för odling
lämpligaste. — Härvidlag vore vetenskaplig undersökning om
förekommande kemiska bestindsdelar en nödvändig förut—
Sittning. Derefter skulle afdikning följa. Ett läge mot
soder och vester vore fördelaktigare än mot norr och öster.
Man hade äfven att taga hänsyn till läget med afseende på
littheten att anskaffa kalk och gödningsämnen samt frakten
derfor — Under~9 å 3 ie medan mopsen hade tid ait sätta
sig, borde den väl gödslas med lämpliga gödningsämnen och
besås med grönfoderväxter samt derefter igensas med pas—
sande gräsfrösorter till fleråriga vallar.